אתר משרד הבריאות מכיל בקירבו אינפורמציה מלאה וחשובה אודות תהליך הפונדקאות בישראל. כמו כן מכיל אתר משרד הבריאות את כל המסמכים הרלוונטים המצורפים לטיוטת ההסכם לאישורה של "הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים". להלן מיון וריכוז הקישורים הרלוונטיים לתהליך הפונדקאות בישראל.

PDF Icon פונדקאות – אתר משרד הבריאות

PDF Icon חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור, הסכם ומעמד הילוד), התשנ"ו – 1996

PDF Icon בקשה לאישור הסכם לנשיאת עוברים (טופס 1)

מידע נוסף:

PDF Icon הצעה לנושאים בעת הפגישה לתיאום ציפיות בין הצדדים (טופס 11)

PDF Iconהמלצות וקווים מנחים מההיבט המשפטי – עקרונות ההסכם

תצהירים:

PDF Icon תצהיר לאם המיועדת (טופס 2)

PDF Icon תצהיר לאב המיועד (טופס 3)

PDF Icon תצהיר לאם הנושאת (טופס 4)

PDF Icon הצהרת עורך דין ב"כ האם הנושאת (טופס 9)

PDF Icon אישור הסבר לביטוח לאם הנושאת (טופס 10)

דרישות רפואיות וחוות דעת מקצועיות:

PDF Icon דרישות רפואיות מההורים המיועדים (טופס 5)

PDF Icon קווים מנחים לחוות דעת פסיכולוגית להורים מיועדים ולאם הנושאת

PDF Icon חוות דעת גניקולוגית/מילדותית או רפואית אחרת – אם מיועדת (טופס 6)

PDF Icon דרישות רפואיות ממועמדת להיות אם נושאת – פונדקאית (טופס 7)

PDF Icon הצהרת רופא מומחה בילוד וגניקולוגיה – אם נושאת (טופס 8 )