בשנת 1996 נחקק חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ”ו – 1996 (המוכר גם בשם חוק הפונדקאות).

חוק הפונדקאות עוסק בהסכם בין הורים מיועדים לבין אם נושאת (פונדקאית), לפיו הפונדקאית מסכימה להתעבר בדרך של השתלת ביצית מופרית בזרע האב המיועד ברחמה, ולשאת את ההיריון עבור ההורים המיועדים ולמסור את הילוד לאחר הלידה להורים המיועדים. בסעיף 3 לחוק הפונדקאות נקבע כי שר הבריאות ימנה ועדת אישורים בת שבעה חברים אשר הרכבה נקבע בחוק: שני רופאי נשים, רופא פנימי, פסיכולוג קליני, עובד סוציאלי, נציג ציבור שהוא משפטן ואיש דת לפי דתם של הצדדים להסכם.

ועדת האישורים מטעם משרד הבריאות מנהלת את כל ענייני הפונדקאות בישראל.

חוק הפונדקאות נועד לזוגות הטרוסקסואלים בלבד. יחידניים וחד-מיניים אינם רשאים לעבור הליכי פונדקאות בישראל. ועדת מור-יוסף המליצה על הרחבת תכולת החוק לכל אדם, אולם המלצה זו טרם התקבלה על ידי המחוקק. בעניין זה הוגשו מספר עתירות לבג”ץ אולם עד למועד זה החוק טרם שונה. החוק אפשר לקבל אישור להליך פונדקאות בישראל אם האישה הינה בגיל הפריון (עד גיל 53) והיא אינה יכולה להרות או שההיריון מסכן משמעותית את חייה או את חיי העובר. ועדת האישורים קובעת נהלים לגבי הליך הפונדקאות ולגבי הקריטריונים לאם פונדקאית.

לאחר קבלת אישור עקרוני לפונדקאות מהועדה מטעם משרד הבריאות

זוגות אשר קיבלו אישור ראשוני עקרוני להליך פונדקאות מועדת האישורים נדרשים (בעצמם או באמצעות מרכז ) לאתר אם פונדקאית העומדת בקריטריונים אשר נקבעו על ידי הועדה. הם מגישים את תיק המסמכים לוועדת האישורים. הועדה בוחנת את המסמכים שהוגשו לה, שומעת את הצדדים להסכם לפי הנדרש ורשאית, לפי שיקול דעתה, לדרוש מהצדדים כל חומר נוסף ולשמוע כל אדם אחר.

הועדה מאשרת את ההסכם לנשיאת עוברים לאחר ששקלה את מכלול הנתונים העולים מחוות הדעת והמסמכים והדברים שהושמעו בפניה לאחר שנוכחה כי התקיימו כל התנאים כפי שמופיעים בסעיף 5 (א) לחוק.

רק לאחר קבלת אישור פונדקאות מידי משרד הבריאות ניתן לעשות הליך פונדקאות בישראל.

בשנים האחרונות כ-120 זוגות מקבלים את אישור ועדת האישורים  להליך פונדקאות מידי שנה.

אתר משרד הבריאות מכיל בקירבו אינפורמציה מלאה וחשובה אודות תהליך הפונדקאות בישראל. כמו כן מכיל אתר משרד הבריאות את כל המסמכים הרלוונטים המצורפים לטיוטת ההסכם לאישורה של “הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים”. להלן מיון וריכוז הקישורים הרלוונטיים לתהליך הפונדקאות בישראל.

PDF Icon פונדקאות – אתר משרד הבריאות

PDF Icon חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור, הסכם ומעמד הילוד), התשנ”ו – 1996

PDF Icon בקשה לאישור הסכם לנשיאת עוברים (טופס 1)

מידע נוסף:

PDF Icon הצעה לנושאים בעת הפגישה לתיאום ציפיות בין הצדדים (טופס 11)

PDF Iconהמלצות וקווים מנחים מההיבט המשפטי – עקרונות ההסכם

תצהירים:

PDF Icon תצהיר לאם המיועדת (טופס 2)

PDF Icon תצהיר לאב המיועד (טופס 3)

PDF Icon תצהיר לאם הנושאת (טופס 4)

PDF Icon הצהרת עורך דין ב”כ האם הנושאת (טופס 9)

PDF Icon אישור הסבר לביטוח לאם הנושאת (טופס 10)

דרישות רפואיות וחוות דעת מקצועיות:

PDF Icon דרישות רפואיות מההורים המיועדים (טופס 5)

PDF Icon קווים מנחים לחוות דעת פסיכולוגית להורים מיועדים ולאם הנושאת

PDF Icon חוות דעת גניקולוגית/מילדותית או רפואית אחרת – אם מיועדת (טופס 6)

PDF Icon דרישות רפואיות ממועמדת להיות אם נושאת – פונדקאית (טופס 7)

PDF Icon הצהרת רופא מומחה בילוד וגניקולוגיה – אם נושאת (טופס 8 )